Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Общи условия за ползване

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия регулират отношенията между ФОРЕСТ-Б ЕООД, гр. Димитровград, ул. Първи май, 20, ЕИК 205054744, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта www.mashinostroene.com и неговите поддомейни, наричан по-долу САЙТА.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. (1) Информация за доставчика:

Наименование на Доставчика: ФОРЕСТ-Б ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. Първи май, 20
Адрес за упражняване на дейността: гр. Димитровград, улица „Димитър Благоев“ 19-Б-8 (за Машиностроене)
Email: info@mashinostroene.com
тел: +359884964494
Вписване в публични регистри: ЕИК: 205054744

Чл. 2. (2) Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет. 3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18,
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

Чл. 3. САЙТА е информационна платформа, достъпна на адрес в Интернет www.mashinostroene.com. Чрез него ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да получат информация за дейността на ДОСТАВЧИКА. Също така и за част от продуктите и услугите, които предлага. В САЙТА потребителите имат възможност:

 1. Да заявяват абонамент за информационни услуги за предоставяне на информация.
 2. Да получават информация за нови стоки представени на САЙТА.
 3. Да преглеждат продукти и услуги, техните характеристики, цени и условия за доставка.
 4. Да бъдат уведомявани за правата и задълженията си като ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта.

Чл. 4. Доставчикът доставя услугите и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договор за предоставяне на информационни услуги, предлагани от САЙТА, чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ договор за предоставяне на информационни услуги, ДОСТАВЧИКА се задължава да достави на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ информационните услуги и в срокове по начина описан в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ и съобразени с действащото законодателство на Република България.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл. 6. (1) За ползвани част от информацията и услугите на сайта е възможно да бъде изискана информация за регистрация.

(2) Информацията се подава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съобразно критериите на ДОСТАВЧИКА по определен ред гарантиращ личната неприкосновеност и сигурност.

(3) С попълване на данните си и изпращане на информацията ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заявяват своето съгласие с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и правилата за поверителност на САЙТА на ДОСТАВЧИКА.

(4) След създаването на акаунта и с първото, ползване на информационните услуги от и на САЙТА, като регистриран потребител между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да предоставят верни и актуални данни.
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ своевременно актуализират данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) Въвеждането на неверни или подвеждащи данни се счита за нарушение на тези Общи правила.

Чл. 7. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ, може да бъде променян.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

Чл. 8. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват интерфейса в САЙТА на ДОСТАВЧИКА, за да сключват договори за информационни услуги предоставяни от ДОСТАВЧИКА.

(2) Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ е на български език и представлява настоящите общи условия, достъпни на този интернет адрес.

(3) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОТРЕБИТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрацията си. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.

(4) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ДОСТАВЧИКА.

(5) Доставчикът не носи отговорност в случай, че посочените от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 9. Потребителите сключват договора за предоставяне на информационни услуги с ДОСТАВЧИКА при регистрация или използване ресурсите на САЙТА.

ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 10. Правилата на настоящия раздел общи условия се прилагат спрямо съгласно:

 • Закона за защита на потребителите.
 • Закона за електронната търговия.
 • Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 11. ДОСТАВЧИКЪТ доставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ информационните услуги в определения при сключването на договора срок.

Чл. 12.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да съобщи при проблем с доставката на информационни услуги от САЙТА и възможността да получи нови.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 13. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност лични данни на даден ПОТРЕБИТЕЛ се предоставят само на e-mail адрес, който е бил посочен от същия в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни (ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ).

Чл. 14. ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 15. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ПОТРЕБИТЕЛИ на САЙТА, които имат регистрация или абонамент.

(2) ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. След изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА и ако ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА във връзка с изменението на
тези общи условия ще бъдат отразени на тази страница. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласява, че измененията по този ред и член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 16. Доставчикът публикува тези общи условия на тази страница, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 17. Настоящите общи условия и договора на ПОТРЕБИТЕЛЯТ с ДОСТАВЧИКА се прекратяват:

 • по взаимно съгласие или едностранно (с предизвестие);
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • в случай на заличаване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ в САЙТА;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55. ал. 1 от ЗЗП.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 18. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 19. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор,
се прилагат законите на Република България.

Чл. 20. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 21. Настоящите общи условия са актуализирани за всички потребители и влизат в сила от 30.04.2022г.